Historie

TJ Solidarita, představovaná v současnosti občanským sdružením, je jednou z původních  tělovýchovných organizací  působících na území Prahy 10 ve Strašnicích. Jednota vznikla v roce 1962 a sdružovala původně tři oddíly, základní byl oddíl fotbalový, další turistický a moderní gymnastiky. TJ měla sídlo v sídlišti Solidarita, kde měla fotbalové hřiště, šatny a kanceláře TJ. 

V roce 1967 byl založen nohejbalový oddíl, který se posléze nejvíce zasloužil o rozvoj jednoty. Fotbalové a nohejbalové hřiště byly na školním pozemku, což působilo problémy a kolize zájmů. Vedení TJ hledalo řešení a ve spolupráci s obvodním národním výborem se podařilo vyčlenit v roce 1973 pro TJ Solidarita pozemky v nově vzniklém sídlišti Skalka, na nichž se nacházela navezená zemina ze stavby metra. Svépomocí členů bylo postupně vybudováno škvárové fotbalové hřiště, čtyři nohejbalové kurty a objekt šaten.

K dalšímu velkému rozvoji v TJ došlo zásluhou několika členů nohejbalového oddílu, kteří založili v roce 1982 tenisový oddíl. Byl proveden nábor zájemců zejména v rámci sídliště Skalka a v roce 1983 bylo vybudováno 6 tenisových dvorců s provizorními šatnami z buněk. Postupně zanikly oddíly turistiky a moderní gymnastiky. Nadále vyvíjely aktivní sportovní činnost oddíly fotbalu, nohejbalu a tenisu, z nichž největších sportovních úspěchů dosáhl nohejbal, jehož oddíl se stal několikrát mistrem republiky.

Další etapa vývoje jednoty nastala po roce 2000. Velká prašnost škvárového fotbalového hřiště komplikovala situaci v rámci obytného sídliště a nakonec vedla k ukončení činnosti fotbalového oddílu. Na úkor fotbalového hřiště byly vybudovány další tenisové kurty, tři hřiště na beach volejbal a nové tenisové šatny. Místo dvou nohejbalových kurtů je k dispozici tenisová hala a dále byly zastřešeny dva tenisové dvorce.