Ing. Stanislav Pařízek,
TJ SOLIDARITA PRAHA 10
Tenisová škola

Informace pro přihlášené a jejich zákonné zástupce
o zpracování osobních údajů
dle platných právních předpisů, zejména Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)

1. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje

Tréninky tenisové školy, kam jste přihlásili sebe nebo své dítě, vede v rámci své podnikatelské činnosti Ing. Stanislav Pařízek, IČO: 18903541, se sídlem: Mikulova 1572/13, 149 00 Praha 11 - Chodov, šéftrenér. Zázemí mu k tomu poskytuje spolek TJ Solidarita Praha 10, IČO: 63833263, se sídlem Pod strání 3124/7a, 100 00 Praha 10 - Strašnice. Přijetím Vámi vyplněné přihlášky se s Ing. Stanislav Pařízek stává správcem ve formuláři výslovně uvedených osobních údajů přihlášeného účastníka. Jeho oprávnění zpracovávat tyto osobní údaje plyne ze skutečnosti, že jste dobrovolně vyplnili a podali přihlášku na webu. Správci osobních údajů tím vznikly závazky plynoucí z Vaší účasti na trénincích tenisové školy a spolu s nimi i právo zpracovávat ty Vaše osobní údaje, které k plnění těchto závazků nezbytně potřebuje. Bude to dělat jen v takovém rozsahu a v takové míře, které jsou pro tento účel nezbytné, dále pro plnění svých zákonných povinností a pro ochranu svých oprávněných zájmů. Údaje bude zpracovávat výhradně z těchto důvodů a za tímto účelem. Protože jste podali přihlášku, již k tomu není třeba Váš souhlas.

Ve všech záležitostech týkajících se Vašich osobních údajů, jejich ochrany a zpracování, se všemi žádostmi, podněty i poznatky o rizicích či porušení ochrany údajů se můžete obracet na Ing. Stanislava Pařízka, jehož kontaktní údaje najdete v sekci Tenis - Trenéři.

2. Které osobní údaje zpracováváme

Na základě vyplněné a odevzdané přihlášky zpracováváme údaje o Vašem jméně a příjmení, datu narození, adrese bydliště, e-mailu a telefonu, dále o jménu, příjmení a adrese bydliště a telefonu Vašich zákonných zástupců. Dále jsou to údaje o úrovni Vašich hráčských dovedností, které nezbytně potřebujeme pro organizaci tréninků a dalších souvisejících aktivit. Údaje o tom, zda jste pravák, nebo levák, zda máte vlastní raketu a o Vašich časových možnostech jsou nezbytné pro správné vedení tréninků, jejich časovou organizaci a zajištění nutné výbavy.

Na Vaše zdravotní omezení se ptáme z důvodu preventivního lékařství, abychom mohli splnit svou povinnost posoudit rizika spojená se sportovní aktivitou, na kterou se hlásíte. Vámi poskytnuté údaje o zdravotních omezeních jsou striktně chráněny a nejsou sdělovány žádným třetím osobám. Organizátor je shromažďuje a vyhodnocuje z důvodu uvedeného v ustanovení čl. 9 odst. 2 písm. h) Nařízení GDPR - z důvodu nezbytnosti pro účely preventivního lékařství.

Na základě svého oprávněného zájmu pořizujeme během tréninků a dalších aktivit tenisové školy fotografie dokumentující námi nabízené aktivity a poskytované služby a zveřejňujeme je na webových stránkách TJ Solidarita Praha 10 a v dalších materiálech. Tyto fotografie se zaměřují na zachycení charakteru akcí, jsou neodmyslitelnou součástí jejich pořádání, osoby na nich nejsou popsány jmény ani jinak identifikovány.

3. Kdo se k Vašim osobním údajům dostane

Bezpečnost osobních údajů je chráněna podle právních předpisů, zejména nařízení GDPR, a k osobním údajům nepřistupují žádné neoprávněné osoby.

Abychom mohli plnit své závazky vyplývající z Vaší přihlášky a účasti na trénincích tenisové školy, osobní údaje v nezbytné míře a na základě písemné smlouvy o jejich zpracování zpřístupňujeme následujícím externím zpracovatelům:

 • Ing. Petra Herčíková, IČO 01074121, se sídlem Lupáčova 812/12, 130 00 Praha 3,  která se jako trenérka podílí na trénincích
 • Ing. Hana Herčíková, IČO 61486086, se sídlem Řipská 23, 130 00 Praha 3, která pro Ing. Stanislava Pařízka zajišťuje vedení účetnictví, daňové agendy a související poradenství
 • spolek TJ Solidarita, IČO: 63833263, se sídlem Pod strání 3124/7a, 100 00 Praha 10 - Strašnice, který tenisovou školu vedenou šéftrenérem zastřešuje a poskytuje jí nezbytné zázemí

Výčet těchto zpracovatelů je platný ke dni předání těchto informací, na dotaz Vám vždy sdělíme, kteří zpracovatelé v aktuálním čase zpracovávají Vaše osobní údaje. Všechny uvedené osoby se ve smlouvě se správcem zavázaly, že budou převzaté osobní údaje zpracovávat dle Nařízení GDPR, dle platných právních předpisů a pouze dle doložitelných pokynů správce osobních údajů. Zavázaly se také přijmout vhodná technická a organizační opatření k jejich ochraně. Ochrana osobních údajů je tak u nich zachována na stejné úrovni bezpečnosti jako u správce.

Orgány veřejné moci přistupují k osobním údajům podle zvláštních právních předpisů a správce jim je zpřístupní jen tehdy, kdy je to jeho právní povinnost. Osobní údaje zásadně nepředáváme do třetích zemí, v nichž neplatí Nařízení GDPR, ani mezinárodním organizacím.

4. Likvidace osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání tréninků a dále po dobu nezbytnou pro ochranu oprávněných zájmů správce (např. pro případ soudního sporu) v návaznosti na promlčecí lhůty. Poté osobní údaje vymažeme. Osobní údaje vymažeme rovněž v případě, že úspěšně uplatníte jiné své právo spojené s likvidací údajů či omezením jejich zpracování dle bodu 5.

5. Jaká máte práva

 • Na požádání vám písemně sdělíme a potvrdíme, jaké osobní údaje o Vás či o Vašem dítěti zpracováváme, proč, jakým způsobem a za jakým účelem. Do těchto osobních údajů můžete rovněž nahlédnout a vyžádat si kopii příslušných dokumentů. První kopie je poskytnuta zdarma.
 • Můžete kdykoliv požádat o opravu nepřesností, o aktualizaci či doplnění osobních údajů.
 • U osobních údajů, jejichž zpracování již není nezbytné pro účel, pro který byly shromážděny, nebo pokud zjistíte, že dané konkrétní údaje zpracovávat nemáme nebo tak máme činit v jiné míře či jiným způsobem, můžete požádat o jejich vymazání či o omezení jejich zpracování.
 • V případě, kdy je pro zpracování osobních údajů nezbytný Váš souhlas (tam, kde nejsou zpracovávány na základě přihlášky, oprávněného zájmu, zákona ani jiného právního důvodu), můžete souhlas kdykoliv odvolat, a my tyto údaje ihned smažeme.
 • Proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu můžete vznést kdykoliv námitku.
 • V případě potřeby přenést elektronicky uchovávané osobní údaje zpracovávané na základě přihlášky či souhlasu k jinému správci Vám je na žádost poskytneme v přenositelné podobě či předáme jinému, Vámi určenému správci.
 • Na každou podanou žádost či jiný podnět Vám odpovíme do jednoho měsíce.
 • S případnou stížností se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, kontakty a více informací naleznete na www.uoou.cz.

Prohlašuji, že jsem se s uvedenými informacemi seznámil a beru je na vědomí.