Podpořte nás na Facebooku!

Hrací řád

Hrací řád na rok 2019 tenisového oddílu TJ Solidarita:PRONÁJMY PRO VEŘEJNOST

Právnické osoby:
Pouze dlouhodobý pronájem dle uzavřené speciální smlouvy s TJ Solidarita.

Fyzické osoby:

Krátkodobý pronájem

v pracovní dny od 08:00 do 16:00 za poplatek 160 Kč / hod. a kurt
v pracovní dny po 16:00 hod. za poplatek 200 Kč / hod. a kurt
ve dnech pracovního klidu po celý den 160 Kč / hod. a kurt

Roční předplatné V.I.P. (permanentky)

v rozsahu 40/20 hracích hodin 7 400/4 000 Kč / rok a za osobu

Hrací známka označená jménem a V.I.P. je nepřenosná a je pouze na určenou osobu. Správce eviduje počet odehraných hodin během sezóny. Rezervace hrací doby a omezení jsou shodná jako u celodenních hráčů
rezervace V.I.P. na sezónu 2019 p. Sommer, tel. +420 602 361 893HRÁČSKÉ KATEGORIE TENISOVÉHO ODDÍLU TJ SOLIDARITA

Členové oddílu všech kategorií:
Pro každého člena tenisového oddílu je umožněno hraní na tenisových kurtech až po zaplacení oddílových příspěvků na příslušný rok.

Celodenní hráči
Dospělí členové TO mají hrací známky označeny CD. Rezervace mohou být prováděny maximálně 2 dny před příslušným hracím dnem. Nemají zvláštních omezení hrací doby s výjimkou speciálních rezervací (plánované tréninky, mistrovská utkání, dlouhodobé pronájmy atd.). V pracovní dny si mohou rezervovat kurt na max. 1 hodinu (dvouhra), pokud si rezervuji kurt na 4hru, tak max. na 2h, o víkendu a svátcích max. na 2 hodiny na 2hru i 4hru.

Dorost
Hrací známky mají označeny D. Hrají ve vyhrazených tréninkových hodinách. Samostatně mohou hrát v pracovních dnech pouze do 17:00 hod. a ve dnech pracovního klidu po celý den. Rezervace mohou být prováděny maximálně 1 den před příslušným hracím dnem s omezením na 1 hodinu. V pracovní den po 17:00 hod. si nemohou kurt rezervovat. V případě volného kurtu mohou hrát pouze se souhlasem správce. Ve dnech pracovního klidu, je-li volno, mohou hrát po celý den. Přednost v obsazování kurtu mají vždy celodenní hráči.

Žáci
Hrací známky mají označeny Ž. Hrají ve vyhrazených tréninkových hodinách. Samostatně mohou hrát v pracovních dnech pouze do 16:00 hod. a ve dnech pracovního klidu po celý den. Rezervace mohou být prováděny maximálně 1 den před příslušným hracím dnem s omezením na 1 hodinu. V pracovní den po 16:00 hod. si nemohou kurt rezervovat. V případě volného kurtu mohou hrát pouze se souhlasem správce. Ve dnech pracovního klidu, je-li volno, mohou hrát po celý den. Přednost v obsazování kurtu mají vždy celodenní hráči.

Dopolední hráči
Mají známky označeny DP a hrají v pracovních dnech jen do 16:00 hod. Rezervace na dobu do 16:00 hod. mohou být prováděny maximálně 2 dny před příslušným hracím dnem, a v době po 16:00 hod., maximálně 1 den před příslušným hracím dnem s omezením na 1 hodinu. V případě volného kurtu mohou hrát i po 16:00 hod. za poplatek 50 Kč / za osobu při dvouhře a při čtyřhře 25 Kč / za osobu. V měsíci červenci a srpnu mohou hrát bez poplatku v pracovní dny i po 16:00 hod. Ve dnech pracovního klidu, je-li volno, mohou hrát po celý den bez poplatku. Přednost v obsazování kurtu mají vždy celodenní hráči.

Hráči závodních družstev - registrovaní
Mají pro svoji přípravu vyhrazeny kurty dle tréninkových plánů na daný rok. V době plánovaného tréninku a po tréninku nesmí obsazovat hráči těchto družstev další kurty. Výše poplatku mimo tyto stanovené hodiny se zvyšuje na 60 Kč / hod.

Členové výboru TO
Mají hrací známky  označeny červeným kroužkem a mají volbu hrací jednotky na kurtu 1 až 2 hod. dle svého požadavku. Trvalou rezervaci dne a hodiny v sezóně si může člen výboru TO a TJ stanovit dlouhodobě po odsouhlasení ve výboru TO.  

Hosté členů TO
Člen TO je povinen při zavěšování hrací známky oznámit správci, že má hosta a na svoji známku zavěsí známku s označením „host“. Člen TO za svého hosta přímo hradí poplatek správci před zahájením hry. Stanovené poplatky za hosty jsou 25 Kč / hod. a osobu při čtyřhře, 50 Kč / hod. a osobu při dvouhře.

Trenéři (nečlenové TO)

Kmenoví trenéři (nečlenové TO) hradí tyto poplatky:

trénink s členem TO (příp. se závodním hráčem nečlenem TO ):

kteří za TO Solidaritu hrají mistrovskou soutěž 60 Kč / hod.
trénink s členem TO 70 Kč / hod.
trénink s nečlenem TO (160 resp. 200 Kč / hod. bez odvodu TO) 60 Kč / hod.

trénink kmen. trenéra či člena TO za jiným než komerčním účelem:

(např. rodin. příslušníka nebo nečlena TO) zadarmo

(správcům se hradí pouze poplatek za hosta. Tuto skutečnost je ale nutné předem nahlásit správci, jinak se hradí plná cena kurtu  160 resp. 200 Kč / hod.)

Trenéři komerční
Komerční trenéři mohou v pracovní dny trénovat pouze v době do 12:00 hod. Výjimku k trénování po tomto časovém limitu bude individuálně udělovat jedině Výbor TO. Ve dnech pracovního volna a klidu mohou trénovat bez omezení. Komerční trenéři hradí poplatky za pronájem pro veřejnost fyzických osob.

Přípravka (nečlenové TO)
Hráči v rámci vyhrazených tréninkových hodin mají nárok na hosta, hradí však poplatek 50 Kč / hod. bez povinnosti úhrady užívání kurtu.V případě volného kurtu mimo vyhrazené tréninkové hodiny po předcházející dohodě se službou konajícím správcem budou předem vybírány poplatky za hosty za jeho užívání ve výši 25 Kč / hod. a osobu při čtyřhře, 50 Kč / hod. a osobu při dvouhře. Vybírání paušálního poplatku za užívání kurtů v hrací sezóně od hráčů předem zajistí jednotliví trenéři a předají hospodářce TO.

Hráči Tenisové školy (nečlenové TO)
Mají pro svoji přípravu vyhrazeny kurty dle tréninkových plánů na daný rok. V době plánovaného tréninku a po tréninku nesmí obsazovat hráči těchto družstev další kurty. Výše poplatku je 100 Kč / hod. (do 17 hod.) a 130 Kč / hod. (po 17 hod.) Vybírání paušálního poplatku za užívání kurtů v hrací sezóně od hráčů TŠ předem zajistí jednotliví trenéři a předají jej hospodářce TO.

Speciální rezervace
Dle celoročního hracího plánu obsazuje kurty správce známkou dané organizace. Volné kurty může správce v příslušný hrací den od 08:00 hod. pronajímat soukromým osobám zavěšením známky "pronájem".PROVOZNÍ  DOBA KURTŮ

Oficiální zahájení a ukončení sezóny bude oznámeno na klubové vývěsce a na internetových stránkách TJ Solidarita.

denní provozní doba od 08:00 do 20:00 hod.
květen - srpen od 08:00 do 21:00 hod.

Mimo tuto dobu lze využívat kurty pouze po dohodě se správcem.
Hra na tréninkovou zeď je možná pouze po 08:00 hod. během celé sezóny.

Hrací doba
Délka hrací jednotky je 1 hod. (u čtyřher je možné hrát 2 hod.) včetně přípravy a úpravy kurtů po hře. Je nutné skončit hru tak, aby byl kurt včas připraven na další hraní. Nečekejte, až budete vyzváni k ukončení hry správcem nebo po vás nastupujícím hráčem!REZERVACE KURTŮ

Rezervace se provádí elektronickým reservačním online systémem blokace kurtů na webových stránkách TJ Solidarita www.solidarita.cz/rezervace/

Jestliže nebude hráč schopen rezervaci využít, je nutno ji zrušit nejpozději 3 hodiny před začátkem rezervované hodiny! Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit pokutu ve výši pronajaté hodiny, tj. do 16:00 hod. 160 Kč / hod. a po 16:00 hod 200 Kč / hod. To platí i pro trvalé rezervace tréninků závodních družstev!

Přednost v obsazování kurtů má vždy člen TO.  

Každý hráč je povinen zavěsit na rezervační tabuli na hrací hodinu svou známku a po ukončení hry opět sejmout a s touto skutečností vždy seznámí službu konajícího správce. Pokud hráč nenastoupí na kurt do 5 min. po stanovené době, rezervace se ruší a může nastoupit ke hře jiný zájemce.

Není dovoleno zavěšovat známky hráčů, kteří nepůjdou hrát a pak na takto rezervovaná místa převěšovat své známky.

Správce má právo v případě potřeby provést změnu rezervovaného kurtu na stejnou dobu na jiný kurt.

Nově příchozí hráč má přednost při obsazování kurtu před hráčem, který již v daný den hrál.

V případě nesrovnalostí či stížností se obraťte na službu konajícího správce, který věc vyřeší, nebo ji ve vážných případech předá výboru TO.

Každý hráč musí mít zavěšenou hrací známku na kurtě, kde právě hraje.

Na volný kurt je možné nastoupit ke hře i 30 min. před celou hodinou, kdy začíná rezervace, pokud je kurt volný.

Případné další pokračování ve hře je možné jen tehdy, když kurt není na následující hodinu obsazen a nejsou zájemci o hraní. V tomto případě má hráč možnost po skončení své hrací doby převěsit svou známku na další hodinu a pokračovat ve hře. V takovém případě však neplatí právo přednosti domácího hráče ke hraní.

Termíny mistrovských soutěží a turnajů pod hlavičkou ČTS stejně jako akce pořádané oddílem (turnaje dospělých, přebor seniorů atd.) - viz seznam akcí ("Solidarita akce") jsou včas oznamovány na klubové vývěsce. Zároveň jsou duplicitně oznámeny členům TO na webových oddílových stránkách www.solidarita.cz pod názvem Tenis-akce. V tomto termínu je možné obsazování volných kurtů jen po souhlasu řídícího soutěže, kdy člen TO nahlásí správci zájem o hraní, který s přihlédnutím k předpokládanému vytížení kurtů to zájemci o hraní potvrdí či zamítneČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Na sezónu 2019 jsou stanoveny a rozděleny do dvou částí:

1. Část je členský příspěvek TJ SOLIDARITY ve výši 1000 Kč.
Platí pouze řádní členové TJ Solidarita - celodenní hráči (CD), celodenní hráči mládež (CDM), celodenní evidenční hráči (CDE).

2. Část je oddílový příspěvek na provoz oddílu:

celodenní hráči 2 000 Kč
celodenní hráči evidenční 100 Kč
dopolední hráči 1 000 Kč
dorostenci 1 500 Kč
žáci 1 000 Kč
přípravka 1 000 KčPRACOVNÍ POVINNOSTI ČLENŮ TO

Hráči, kteří z finančních důvodů nemohou platit plné členské příspěvky, mohou na základě udělené výjimky v platbě výborem TO, sníženou částku nahradit prací na přípravě areálu TJ na sezónu 2019, průběžné údržbě a vlastní činnosti TO. Cena odpracované hodiny je jednotně stanovena částkou 100 Kč.

Práci řídí a odpracované hodiny eviduje správce na určených formulářích a kontroluje pověřený člen výboru TO.VYDÁVÁNÍ HRACÍCH ZNÁMEK

Po zaplacení členských příspěvků bezhotovostní platbou do 31. března 2019 nebo po odpracování požadovaných pracovních hodin do zahájení sezóny vyvěsí správce na rezervační tabuli hráči hrací známku.RŮZNÉ

Při hře používejte pouze tenisovou obuv vhodnou pro antuku (ne obuv s hrubým vzorkem na podrážce). V případě nedodržení správce vykáže hráče z kurtu.

Doporučujeme hrát ve vhodném sportovním oblečení.

Nehrajte na suchých kurtech, dle potřeby kurt pokropte včetně výběhu i třeba během hry.

Během hry se vyvarujte vulgárních výrazů.

Po ukončení hry pečlivě upravte kurt, upravte i výběhy vzadu a do stran. V případě potřeby učiňte tak i v průběhu hry, zvláště na zadních čarách.

V případě nezpůsobilosti kurtu ke hraní oznámí toto správce na rezervační tabuli známkou "uzavřeno".

Každý hráč a to i hosté jsou povinni dodržovat "Hrací řád" a dbát pokynů správce, který za jeho dodržování odpovídá.

Správce ve své činnosti je odpovědný pověřenému členu výboru TO a předsedovi TO a ve své práci se řídí jeho pokyny.

Jméno služby konajícího správce je uvedeno na rezervační tabuli.

Pojištění proti úrazu je věcí samotných hráčů.

TO neodpovídá za ztrátu odložených věcí, mimo uzamčené skříňky v šatnách. Případné ztráty a nálezy jsou zveřejňovány na vývěsce.

Děti, které nehrají, nemají na kurt přístup (nebezpečí úrazu).

Před vstupem do šatny si řádně vyčistěte obuv.

Ve sprchách udržujete čistotu a pečlivě uzavírejte vodovodní kohouty.

Eventuální změny tel. čísel a adresy hlaste během roku správci kurtů.KONTAKT


Kontaktní spojení na správce tel.: +420 731 315 754
Rezervace, informace a aktuality o činnosti oddílu: www.solidarita.cz


+420 731 315 754 (letní sezona)
+420 776 012 755 (zimní sezona - hala)
Online rezervace
Pro rezervaci hřišť volejte na uvedené telefonní číslo nebo použijte náš rezervační systém