Hrací řád

Hrací řád na rok 2022 tenisového oddílu TJ Solidarita:PRONÁJMY PRO VEŘEJNOST

Právnické osoby:
Pouze dlouhodobý pronájem dle uzavřené speciální smlouvy s TJ Solidarita.

Fyzické osoby:

Krátkodobý pronájem

v pracovní dny od 8.00 do 11.00 hod. za poplatek                                         200,- Kč/hod. a kurt

v pracovní dny od 11.00 do 15.00 hod. za poplatek                                       180,- Kč/hod. a kurt

v pracovní dny od 15.00 do 21.00 hod. za poplatek                                       260,- Kč/hod. a kurt    

ve dnech pracovního klidu po celý den                                                          200,- Kč/hod. a kurt

 

Roční předplatné V.I.P. (permanentky)                             8 000,-/ 5 000,- Kč/rok a za osobu

v rozsahu 40/20 hracích hodin

Hrací známka označená jménem a V.I.P. je nepřenosná a je pouze na určenou osobu. Správce eviduje počet odehraných hodin během sezóny. Rezervace hrací doby a omezení jsou shodná jako u celodenních hráčů

 - rezervace V.I.P. na sezónu 2022  p. Sommer, tel. +420 602 361 893


 

HRÁČSKÉ KATEGORIE TENISOVÉHO ODDÍLU TJ SOLIDARITA

 

Členové oddílu všech kategorií:       

Pro každého člena tenisového oddílu je umožněno hraní na tenisových kurtech až po zaplacení oddílových příspěvků na příslušný rok.

Celodenní hráči

Dospělí členové TO. Rezervace mohou být prováděny maximálně 2 dny před příslušným hracím dnem. Nemají zvláštních omezení hrací doby s výjimkou speciálních rezervací (plánované tréninky, mistrovská utkání, dlouhodobé pronájmy atd.). V pracovní dny si mohou rezervovat kurt na max. 1 hodinu (dvouhra), pokud si rezervuji kurt na 4hru, tak max. na 2h, o víkendu a svátcích max. na 2 hodiny na 2hru i 4hru.

Dorost

Hrají ve vyhrazených tréninkových hodinách. Samostatně mohou hrát v pracovních dnech pouze do 17,00 hod. a ve dnech pracovního klidu po celý den. Rezervace mohou být prováděny maximálně 1 den před příslušným hracím dnem  s omezením na 1 hodinu. V pracovní den po 17,00 hod. si nemohou kurt rezervovat. V případě volného kurtu mohou hrát pouze se souhlasem správce. Ve dnech pracovního klidu, je-li volno, mohou hrát po celý den. Přednost v obsazování kurtu mají vždy celodenní hráči.

Žáci

Hrají ve vyhrazených tréninkových hodinách.

Samostatně mohou hrát v pracovních dnech pouze do 16,00 hod. a ve dnech pracovního klidu po celý den. Rezervace mohou být prováděny maximálně 1 den před příslušným hracím dnem s omezením na 1 hodinu. V pracovní den po 16,00 hod. si nemohou kurt rezervovat. V případě volného kurtu mohou hrát pouze se souhlasem správce. Ve dnech pracovního klidu, je-li volno, mohou hrát po celý den.

Přednost v obsazování kurtu mají vždy celodenní hráči.

Dopolední hráči

Hrají v pracovních dnech jen do 16,00 hod. Rezervace na dobu do 16,00 hod. mohou být prováděny maximálně 2 dny před příslušným hracím dnem a v době po 16,00 hod maximálně 1 den před příslušným hracím dnem s omezením na 1 hodinu. V případě volného kurtu mohou hrát i po 16,00 hod za poplatek 100,-Kč  za kurt. V měsíci červenci a srpnu mohou hrát bez poplatku v pracovní dny i po 16,00 hod.

Ve dnech pracovního klidu, je-li volno, mohou hrát po celý den bez poplatku. Přednost v obsazování kurtu mají vždy celodenní hráči.

Hráči závodních družstev – mládeže

Mají pro svoji přípravu vyhrazeny kurty dle tréninkových plánů na daný rok. V době plánovaného tréninku a po tréninku nesmí obsazovat hráči těchto družstev další kurty. Na kurt mohou jít pouze v případě, že je volný – nemohou si dělat rezervaci.

Členové výboru TO

Mají volbu hrací jednotky na kurtu 1 až 2 hod. dle svého požadavku. Trvalou rezervaci dne a hodiny v sezóně si může člen výboru TO a TJ stanovit dlouhodobě po odsouhlasení ve výboru TO.  

Hosté členů TO

Člen TO je povinen oznámit správci, že má hosta/y. Člen TO za svého hosta či více hostů hradí poplatek správci před zahájením hry. Stanovené poplatky za hosty jsou 100,-Kč/hod/kurt.

Trenéři kmenoví

 hradí tyto poplatky:

 • Trénink s členem TO , členem závodního družstva nebo tenisové školy odvod dle platného ceníku
 • Trénink s nečlenem TO platí pronájem kurtu dle platného ceníku
 • Trénink kmenového trenéra či člena TO za jiným než komerčním účelem

(např. rodin. příslušníka nebo nečlena TO) ….………………….………… zadarmo

(správcům se hradí pouze poplatek za hosta. Tuto skutečnost je ale nutné

předem nahlásit správci, jinak se hradí plná cena kurtu 160,- resp.200,- Kč/hod)

Trenéři komerční

Komerční trenéři mohou v pracovní dny trénovat pouze v době do 14.00 hod. Výjimku k trénování po tomto časovém limitu bude individuálně udělovat jedině Výbor TO.

Ve dnech pracovního volna a klidu mohou trénovat bez omezení.

Komerční trenéři hradí poplatky za pronájem kurtů dle platného ceníku.


 

PROVOZNÍ  DOBA KURTŮ

Oficiální zahájení a ukončení sezóny bude oznámeno na klubové vývěsce.

Denní provozní doba je                                                 od 8,00      do 20,00 hod.

květen-srpen                                                                    od 8,00      do 21,00 hod.

Mimo tuto dobu lze využívat kurty pouze po dohodě se správcem.

Hra na tréninkovou zeď lze pouze po 8.00 hod. během celé sezóny 2022.

HRACÍ DOBA

Délka hrací jednotky je 1 hod. (u čtyřher je možné hrát 2 hod.) včetně přípravy a úpravy kurtů po hře. Je nutné skončit hru tak, aby byl kurt včas připraven na další hraní. Nečekejte, až budete vyzváni k ukončení hry správcem nebo po vás nastupujícím hráčem!


 

REZERVACE KURTŮ

 • Rezervace se provádí elektronickým reservačním online systémem blokace kurtů na webových stránkách TJ Solidarita www.solidarita.cz/rezervace/
 • Jestliže nebude hráč schopen rezervaci využít, je nutno ji zrušit nejpozději 3 hodiny před začátkem rezervované hodiny!!! Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit pokutu ve výši pronajaté hodiny dle platného ceníku.

To platí i pro trvalé rezervace tréninků závodních družstev!!!

 • Přednost v obsazování kurtů má vždy člen TO.  
 • Pokud hráč nenastoupí na kurt do 5 min. po stanovené době, rezervace se ruší a může nastoupit ke hře jiný zájemce.
 • Správce má právo v případě potřeby provést změnu rezervovaného kurtu na stejnou dobu na jiný kurt.
 • Nově příchozí hráč má přednost při obsazování kurtu před hráčem, který již v daný den hrál.
 • V případě nesrovnalostí či stížností se obraťte na službu konajícího správce, který věc vyřeší, nebo ji ve vážných případech předá výboru TO.
 • Na volný kurt je možné nastoupit ke hře i 30 min. před celou hodinou, kdy začíná rezervace, pokud je kurt volný.
 • Případné další pokračování ve hře je možné jen tehdy, když kurt není následující hodině obsazen a nejsou zájemci o hraní. V tomto případě má hráč možnost prodloužit svou rezervaci na další hodinu a pokračovat ve hře.
 • Termíny mistrovských soutěží a turnajů pod hlavičkou ČTS stejně jako akce pořádané oddílem(turnaje dospělých, přebor seniorů atd.) – viz seznam akcí (“Solidarita akce“)  jsou včas oznamovány na klubové vývěsce. V tomto termínu je možné obsazování volných kurtů jen po souhlasu řídícího soutěže, kdy člen TO nahlásí správci zájem o hraní, který s přihlédnutím k předpokládanému vytížení kurtů zájemci o hraní potvrdí či zamítne.

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Na sezónu 2022 jsou stanoveny a rozděleny do dvou částí:

 

 1. 1000,- Kč.

    Platí pouze řádní členové TJ Solidarita [celodenní hráči (CD), celodenní hráči mládež (CDM),   

    celodenní evidenční hráči (CDE)].

 

- Celodenní hráči                                                         2 000,-Kč

- Celodenní hráči hrající do 14.00 hod                          1 300,- Kč

- Celodenní evidenční                                                     100,-Kč

            - Dopolední hráči                                             1 000,-Kč

            - Dorostenci                                                     2 000,-Kč

            - Žáci                                                              1 500,-Kč                                                                  

            - Přípravka                                                      1 500,- Kč

            - Hráč TO hrající v závodním družstvu                2 000,- Kč                          

  

RŮZNÉ

 • Při hře používejte pouze tenisovou obuv vhodnou pro antuku (ne obuv s hrubým vzorkem na podrážce). V případě nedodržení správce vykáže hráče z kurtu.
 • Doporučujeme hrát ve vhodném sportovním oblečení.
 • Nehrajte na suchých kurtech, dle potřeby kurt pokropte včetně výběhu i třeba během hry.
 • Během hry se vyvarujte vulgárních výrazů.
 • Po ukončení hry pečlivě upravte kurt, upravte i výběhy vzadu a do stran. V případě potřeby učiňte tak i v průběhu hry, zvláště na zadních čarách.
 • V případě nezpůsobilosti kurtu ke hraní správce kurt uzavře.
 • Každý hráč a to i hosté jsou povinni dodržovat „Hrací řád“ a dbát pokynů správce, který za jeho dodržování odpovídá.
 • Správce ve své činnosti je odpovědný pověřenému členu výboru TO a předsedovi TO a ve své práci se řídí jeho pokyny.
 • Jméno služby konajícího správce je uvedeno na baru v klubovně.
 • Pojištění proti úrazu je věcí samotných hráčů.
 • TO neodpovídá za ztrátu odložených věcí, mimo uzamčené skříňky v šatnách. Případné ztráty a nálezy jsou zveřejňovány na vývěsce.
 • Děti, které nehrají, nemají na kurt přístup (nebezpečí úrazu).
 • Před vstupem do šatny si řádně vyčistěte obuv.
 • Ve sprchách udržujete čistotu a pečlivě uzavírejte vodovodní kohouty.
 • Eventuální změny tel.čísel a adresy hlaste během roku správci kurtů.

 

 

Kontaktní spojení na správce tel.: +420 731 315 754

 

Rezervace, informace a aktuality o činnosti oddílu  http://www.solidarita.cz


 

Ceník pronájmů a poplatků TO TJ SOLIDARITA 2022

 

 

Roční příspěvek řádného člena TJ

1000,- Kč

 

Roční příspěvek TO

Řádní členové - celodenní hráči

2000,- Kč

Řádní členové - celodenní hráči hrající do 14.00 hod.

1300,- Kč

Řádní členové - celodenní hráči evidenční

100,- Kč

Dopolení hráči

1000,- Kč

Dorostenci

2000,- Kč

1500,- Kč

 

Přípravka

1500,- Kč

Hráč TO hrající v závodním družstvu

2000,- Kč

 

Krátkodobý pronájem fyzické osoby

V pracovní dny od 8.00 do 11.00 hod.

200,- Kč/hod

V pracovní dny od 11.00 do 15.00 hod.

180,- Kč/hod

V pracovní dny od 15.00 do 21.00 hod.

260,- Kč/hod

Ve dnech pracovního klidu po celý den

200,- Kč/hod

 

Roční předplatné

 

8000,- Kč

 

5000,- Kč

 

Hosté členů

100,- Kč/hod/kurt

 

Dopolední hráči po 16 hod.

100,- Kč/hod/kurt

 

Odvody oddílových trenérů

Trénink závodních hráčů

40,- Kč/hod

Trénink tenisové školy do 17 hod

100,- Kč/hod

Trénink tenisové školy po 17 hod

130,- Kč/hod


+420 731 315 754 (letní sezona)
+420 776 012 755 (zimní sezona - hala)
Online rezervace
Pro rezervaci hřišť volejte na uvedené telefonní číslo nebo použijte náš rezervační systém